ANTS Blogs News

Digital marketing 0

TNS เผย นักการตลาดมีความมั่นใจในกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลอยู่ในระดับต่ำสุด

จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของช่องทางดิจิทัล ทำให้ธุรกิจต่างๆ สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้หลากหลายวิธี แต่จากผลการสำรวจพบว่า นักการตลาดชาวไทยเพียงครึ่งเดียว (ร้อยละ 50) มีความเชื่อมั่นในช่องทาง หรือ...

Marketing communication 0

ทำการตลาดอย่างไร ไม่ให้ถูกเกลียดจากลูกค้า

การทำการสื่อสารทางการตลาดที่เข้าถึงตัวผู้บริโภคให้เข้าใกล้ได้ที่สุดเช่น อีเมล์ การส่งข้อความ หรือการทำ push notification นั้นเป็นวิธีที่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อทำการตลาด แต่วิธีที่มีประสิทธิภาพมากสุดก็อาจจะเป็นภัยมหันต์ ถ้าใช้ผิดวิธี...

Big Mistake for Mobile marketing 0

3 ข้อผิดพลาดหลักในการทำ Mobile Marketing

เชื่อหรือไม่ว่าปัจจุบันผู้ใช้กว่าครึ่งพึ่งพาโมบายในการติดต่อกับเพื่อน ทำงาน ส่งอีเมล์ เล่นโซเชียลมีเดียและอินเตอร์เน็ต โดยเฉลี่ยอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อวัน แต่ในทางตรงข้าม มีผู้ใช้น้อยกว่าครึ่งที่ใช้งานเดสก์ท็อปทำกิจกรรมที่กล่าวมา...

1

ยุทธวิธีเพิ่มยอดขายผ่านทางโมบายให้ e-Commerce

จากแนวคิดที่ว่า Mobile First หรือสมาร์ทโฟนต้องมาก่อน เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา และจะชัดเจนขึ้นในปี 2016 นี้ จะทำธุรกิจอะไรต้องนึกถึงสมาร์ทโฟนไว้ก่อน...